CFM

Christian Fellowship Ministries (CFM) is begin jaren zeventig ontstaan ten tijde van een sterke opleving van het geloof in Jezus Christus in Amerika, de zogenaamde Jesus People Movement, waarbij veel mensen uit de hippiebeweging tot geloof kwamen.

cfm logoVanuit deze opleving zijn veel nieuwe gemeenten gesticht, zoals The Potter’s House in Prescott, Arizona onder leiding van pastor Wayman Mitchell. Gesteund door de opwekking in zijn kerk en met een sterke visie voor evangelisatie, begon pastor Mitchell echtparen uit te zenden, eerst in Amerika, maar later in alle delen van de wereld.  In 1979 kwam pastor Mitchell in contact met een kleine bijbelstudiegroep in Steenwijk, Nederland. Met de ondersteuning van CFM werd Evangeliegemeente De Deur opgericht, eerst in Steenwijk, later in Zwolle. Vanuit Zwolle zijn – volgens de visie van CFM – nieuwe gemeenten gesticht in inmiddels meer dan veertig plaatsen in Nederland. Buiten Nederland in Peru, Zuid Afrika, Litouwen, China, Suriname, Chili, Curacao,  Bonaire en St Maarten.

Discipelschap

Een groot verschil met veel kerkorganisaties is hoe CFM het begrip discipelschap in praktijk brengt. Het woord ‘discipel’ in de bijbel betekent navolger. De twaalf discipelen van Jezus waren Zijn navolgers. Oftewel: zij pasten in de praktijk toe, wat Jezus hen geleerd had. Jezus zond zijn discipelen niet naar een bijbelschool of universiteit, maar leerde hen in de praktijk.

In navolging van dit voorbeeld worden mensen in de CFM-kerken die een roeping ervaren om zelf voorganger te worden, in hun eigen kerk getraind. Deze training is gericht op de praktijk: hoe ga je om met mensen die God nog niet kennen, hoe bereik je mensen met het evangelie, hoe help je iemand met problemen, etc.

Daarnaast wordt gedurende die training natuurlijk ook aandacht geschonken aan bijbelstudie en gebed. De toekomstige voorganger moet uiteraard een goede bijbelse kennis hebben en in een gezonde relatie met God staan.

Wanneer een voorganger van mening is dat één van zijn discipelen klaar is om een kerk te beginnen, dan wordt deze discipel uitgestuurd naar een andere stad/land. Daar gaat deze discipel dan met het geleerde (en met God) aan de slag om een nieuwe kerk op te bouwen. Het idee daarachter is om op zoveel mogelijk plaatsen mensen met het evangelie van Jezus Christus in aanraking te brengen, net zoals Jezus zijn volgelingen opdroeg: “Gaat heen in de gehele wereld en maakt alle volkeren tot mijn discipelen” (Matt 28:19).

Evangelisatie

CFM-kerken richten zich erop mensen in een relatie met Jezus Christus te brengen. Veel van de activiteiten van de kerken hebben dit tot doel. Daarvoor wordt van verschillende ‘gereedschappen’ gebruik gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn evangelisatie (mensen vertellen over Jezus), getuigen (persoonlijke ervaringen vertellen), christelijke films, muziekgroepen en toneelgroepen.

Fellowship

Het begrip fellowship wordt binnen CFM tot uitdrukking gebracht door een nauwe samenwerking tussen de verschillende kerken. Dit gebeurt door het ondersteunen van andere kerken door het organiseren van diverse activiteiten. Zo zijn voorgangers vaak te gast in andere gemeentes om daar te preken.

cfm conferentieTevens worden er door CFM diverse bijbelconferenties georganiseerd. Zo wordt elk half jaar in Zwolle een conferentie georganiseerd voor de CFM kerken in Europa.