Geloof in Jezus

Evangeliegemeente De Deur is een christelijke kerk. Voor ons betekent dit dat wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is en de bijbel het woord van God is. De bijbel beschrijft God als de schepper van het heelal, maar ook als een persoonlijke God. Een God die we kunnen leren kennen en die ons ook graag wil leren kennen. Een liefdevolle God die onze Vader wil zijn.

Wij geloven dat zo’n persoonlijke relatie met God alleen mogelijk is door Jezus Christus. De bijbel noemt Hem de Zoon van God en stelt Hem aan God gelijk. Hij liep tweeduizend jaar geleden op aarde rond en leefde toen als een voorbeeld voor ons, maar Hij was meer dan dat. Hij deed vele wonderen. Hij genas vele zieken die mensen bij Hem brachten.

Offer

bijbel gelovenToch haatten de mensen Hem en werd Hij gekruisigd. Hij had er voor kunnen kiezen om dit niet toe te staan, maar de kruisiging van Jezus is juist een offer van God geworden voor alle mensen. Hiermee betaalde God de prijs voor de fouten in onze levens, omdat wij zelf niet in staat zijn hiervoor de prijs te betalen. Hiermee kan God zowel een rechtvaardig als een genadig God zijn.

Nieuw leven

Vanwege dit offer kunnen wij God om deze genade vragen en God wil ons dan ook graag onze fouten vergeven. De bijbel noemt dit bekering. Hij kan ons dan een nieuw leven geven. Het beeld en bewijs hiervan is Jezus die drie dagen na zijn kruisiging opstond uit de dood. Een nieuw leven, waarin de relatie tussen ons en God hersteld is. Een relatie die normaal niet mogelijk is vanwege de zonden in onze levens.

Zo’n relatie starten is mogelijk door het offer van God, maar het is natuurlijk ook belangrijk om zo’n relatie verder uit te bouwen. Dit kan door het lezen van de bijbel, bidden tot God en het bezoeken van een kerk waar het Woord van God (de bijbel) zonder voorbehoud wordt gepreekt. God kan op die manier tot mensen spreken en gebeden werkelijk beantwoorden.

 

Wat geloven wij?
 • Wij geloven in de levende God.
 • God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind.
 • God is een drie-éénheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 • God heeft de aarde in zes dagen gecreëerd door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.
 • Wij geloven dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van de levende God is. Hij werd geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons.
 • Hij stierf aan een kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren. Hij zal spoedig terug komen op aarde om te heersen als Koning.
 • Wij geloven dat iedereen die zich van zijn zonden bekeert en zijn volledige geloof in Jezus Christus plaatst, eeuwig leven ontvangt.
 • Elk mens is een zondaar en gaat eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig Dezelfde.
 • Wij geloven dat elke volgeling van Jezus in water gedoopt moet worden.
  De enige en juiste manier is de doop door onderdompeling. Ieder die alleen in Jezus Christus gelooft en zich laat dopen, zal behouden zijn.
 • Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods belofte voor alle gelovigen. Het bewijs van de doop met de Heilige Geest is dat iemand in nieuwe tongen spreekt. De Heilige Geest geeft ons de kracht en mogelijkheid om Gods wil te vervullen op aarde.